INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Edukační centrum praktické anatomie s.r.o.

 

Čl. I.
Úvodní ustanovení

Obchodní společnost Edukační centrum praktické anatomie s.r.o., IČ: 04616081, se sídlem Brno, Bratří Čapků 14, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90950 (dále také jen „Správce“), jako správce osobních údajů, Vás v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@ecpa-cz.com.

 

Čl. II.
Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek nebo požádáte o zasílání obchodních nabídek odborného vzdělávání, a to námi pořádaných seminářů a kurzů, případně pokud projevíte zájem o účast nebo podáte přihlášku k účasti na některému z námi pořádaných odborných seminářů či kurzů, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,
b) e-mailová adresa,
c) adresa bydliště,
d) korespondenční adresa,
e) telefonní číslo,
f) údaje o Vašem zaměstnavateli, zejména firma zaměstnavatele, adresa sídla zaměstnavatele.

Výše uvedené osobní údaje nebo některé z těchto údajů současně Správce zpracovává taktéž v  souvislosti s plněním zákonných povinností a s plněním smlouvy uzavřené mezi Správcem a Vámi. 

 

Čl. III.
Zpracování osobních údajů dětí

Námi poskytované odborné semináře a kurzy nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Čl. IV.
Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zajištění odborného vzdělávání, a to námi pořádaných kurzů nebo seminářů. Konkrétní účely zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména následující:

a) administrativní činnost spojená se zajištěním účasti na odborném vzdělávání – např. seznam účastníků akce
b) zpracování platby - vystavení faktury, dokladu o zaplacení
c) vystavení certifikátu o absolvování odborného vzdělávání
d) zasílání informací týkajících se organizace kurzu/semináře, na který jste přihlášen
e) zasílání informací o aktuálních kurzech a seminářích – prostřednictvím emailové adresy.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení na základě Vámi výslovně uděleného, samostatného a svobodného souhlasu, tj. abychom Vás informovali o aktuálních odborných seminářích nebo kurzech, které pořádáme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy, neposkytnutí plnění nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů  na info@ecpa-cz.com nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

 

Čl. V.
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako Správce zpracovávat společnost Edukační centrum praktické anatomie s.r.o., IČ: 04616081, se sídlem Brno, Bratří Čapků 14, 602 00. Vaše osobní údaje můžeme jako Správce za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány zejména:

  • naší externí účetní a daňovému poradci- Kopcil CZ s.r.o.
  • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby – Jiří Šimek Creativepoint

 

Čl. VI.
Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Osobní údaje poskytnuté na základě Vámi výslovně uděleného, samostatného a svobodného souhlasu  za účelem zasílání obchodních nabídek námi pořádaných odborných seminářů a kurzů budeme zpracovávat do doby než souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám za tímto účelem udělili, bude odvolán.

 

Čl. VII.
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@ecpa-cz.com

V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

We are ECPA

The educational centre offers the opportunity to gain the necessary knowledge and skills (without causing iatrogenic damage to the human organism) to improve the quality of professional medical work.
Our courses

Anatomický ústav LF MU v Brně
Kamenice 3
Brno

Prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
project coordinator

Anatomický ústav LF MU
Kamenice 3, Brno

info@ecpa-cz.com
i.cizmar@ecpa-cz.com
+420 777 050 151

This site is registered on wpml.org as a development site.